Lajmet e fundit

DemoPOLIS – është sektori që synon të përmirësoj praktikën qeverisëse lokale demokratike me pjesëmarrje qytetare.

POLIS do angazhohet të vejë në zbatim vlerat të cilat ndikojnë për një qeverisje të brendshme efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse, të besueshme dhe të ndershme, të cilat do të mundësojnë të krijojmë një identitet dhe reputacion të vlerësuar në shoqëri dhe brenda organizatës.

POLIS do angazhohet të vejë në zbatim vlerat të cilat ndikojnë për një qeverisje të brendshme efikase, efektive, transparente, llogaridhënëse, të besueshme dhe të ndershme, të cilat do të mundësojnë të krijojmë një identitet dhe reputacion të vlerësuar në shoqëri dhe brenda organizatës.

POLIS prezentime

Projektet aktuale

Donatorët